Pasbescherming

Laat je plezier in je Europese treinavontuur niet bederven door verlies of diefstal van je Interrail Pass. Voor een klein bedrag extra dekt onze pasbescherming de kosten van vervangende treintickets tot de resterende waarde van je Interrail Pass.

Wat wordt er gedekt door de pasbescherming?
Hoe kan ik pasbescherming krijgen?
Wat je moet doen bij verlies of diefstal van je Interrail Pass
Algemene voorwaarden

Wat is de pasbescherming?

 

De pasbescherming geeft je recht op terugbetaling van vervangende treintickets of een nieuwe Interrail Pass tot een maximum bedrag. Dit maximumbedrag is gelijk aan de resterende waarde van je verloren of gestolen pas. Het is niet mogelijk om een nieuwe Interrail Pass of vervangende tickets te verstrekken. Deze moet je zelf kopen en bewaren in overeenstemming met de boekingsvoorwaarden van de pasbescherming.
 

Er is geen pasbescherming voor gratis passen voor kinderen. Reis je echter met kinderen en is de bescherming gekocht voor de volwassenenpas, dan zijn deze ook verzekerd. Op deze manier kunnen alle vervangende treinkaartjes worden vergoed wanneer je alle passen kwijt bent.
 

De pasbescherming geldt alleen voor Interrail Passes en niet voor treinreserveringen via onze reserveringsservice.

Hoe kom ik aan pasbescherming?

 

Al je je Interrail Pass bestelt, hoef je alleen maar tijdens het afrekenen het vakje voor pasbescherming aan te vinken.

Wat moet ik doen in geval van verlies of diefstal van mijn pas?

 

Volg deze stappen bij verlies of diefstal van je pas.
 

Algemene voorwaarden

 

Met pasbescherming kun je de resterende waarde van je verloren of gestolen Interrail Pass dekken. Lees de onderstaande algemene voorwaarden aandachtig door, zodat je op de hoogte bent van de regels die gelden voor pasbescherming.

1 Algemene beschrijving van Pasbescherming

1.1 Pasbescherming dekt het verlies van Interrail Passes door de Reiziger gedurende de Looptijd van de dekking voor een Maximaal dekkingsbedrag.

1.2 Verlies houdt in het onopzettelijk verlies of de diefstal van de Interrail Pass.

1.3 De Looptijd van de dekking is de periode van het moment dat de pas wordt ontvangen door de klant tot het einde van de geldigheidsperiode van de Interrail Pass, zoals aangegeven op de Interrail Pass. De programmaovereenkomsten zijn alleen van toepassing op het verlies dat zich voordoet tijdens de looptijd.

1.4 Het Maximale dekkingsbedrag is het laagste bedrag van de volgende twee bedragen: de kosten van vervangende treintickets of het ongebruikte deel van de Interrail Pass, berekend als de totale resterende tijd op de Interrail Pass als deel van de totale geldigheidsperiode die staat afgedrukt op de Pas.

1.5 Het bedrag dat is betaald voor de verzending en de Pasbescherming wordt niet gedekt door dit beleid.
 

2 Wat te doen in geval van verlies of diefstal

2.1 Bij verlies of diefstal van uw Pas, moet u de diefstal van de pas binnen 24 uur melden bij de lokale politie en ervoor zorgen dat u een politierapport ontvangt. Dit politierapport is een belangrijk document bij het indienen van een claim.

2.2 De Verliesdatum is de datum waarop de Pashouder voor het eerst het verlies van de treinpas opmerkte, zoals vermeld in het politierapport.

2.3 Koop een nieuwe treinpas of nieuwe treintickets voor de resterende reisdagen. Er is een Maximaal dekkingsbedrag van toepassing, dat is gebaseerd op het op de Verliesdag resterende aantal dagen van je reis tijdens de looptijd (zoals gedefinieerd in artikel 1).
 

3 Hoe en wanneer een claim indienen

3.1 U kunt uw claim indienen binnen 31 dagen na de laatste geldigheidsdatum die staat afgedrukt op de Interrail Pass. De datum die door de post-/koeriersdienst wordt gestempeld op het pakket dat u terugstuurt, wordt beschouwd als de datum waarop u de claim indient.

3.2 Als u een claim wilt indienen, moet u het schadeformulier Pasbescherming invullen. U kunt dit formulier downloaden van de website Interrail.eu.

3.3 Samen met het schadeformulier Pasbescherming, moeten de volgende bewijsdocumenten worden opgestuurd:
√ Verkregen politierapport met duidelijk aangegeven claimdatum
√ gekochte vervangende passen/tickets (originelen, geen kopieën)

3.4 U kunt de documenten per post naar het volgende adres sturen:
ModusLink (KLD), namens EURAIL
Postbus 501, 7300 AM Apeldoorn, Nederland

3.5 We raden u aan de claim per aangetekende post of koeriersdienst te versturen. Interrail.eu kan niet aansprakelijk worden gehouden voor pakketten die zoekraken in de post. Zorg ervoor dat u kopieën maakt van alle documenten die u opstuurt naar Interrail.eu.

3.6 Alle kosten die u betaalt om bewijs te krijgen voor uw claim worden niet gedekt door deze verzekering omdat het uw verantwoordelijkheid is de claim te onderbouwen.
 

4 Uitbetaling van claims

4.1 Alleen geldige claims worden uitbetaald.

4.2 De volgende claims worden als ongeldig beschouwd:
→ Claims die werden ingestuurd meer dan 31 dagen na de laatste geldigheidsdatum die op de Interrail Pass staat afgedrukt.
→ Alle claims die niet vergezeld gaan van een volledig ingevuld schadeformulier, inclusief alle bewijsstukken zoals vermeld in artikel 3.3.
→ Claims die niet het resultaat zijn van verlies of diefstal van de Pas door de Reiziger, maar van een van de volgende punten:
1. Verlies toen de Pas niet in het bezit was van de klant op het moment van verlies.
2. Vertraging, inbewaringneming of inbeslagname van de Pas door spoorwegpersoneel, functionarissen, politie of andere veiligheidsbeambten.
3. Alle oneerlijke, frauduleuze of misdadige handelingen door de Pashouder.
4. Oorlog, invasie, vijandigheden (of er wel of geen oorlog wordt verklaard), burgeroorlog, opstand, revolutie, opstand door militaire of wederrechtelijke macht.
5. Terroristische daden, daden door een buitenlandse vijand, force majeur, vluchtannuleringen, stakingen.
6. Schade aan de Pas door slijtage, geleidelijk kwaliteitsverlies, ongedierte of eigen gebrek.

4.3 Het terug te betalen bedrag voor de claim wordt teruggestort op dezelfde creditcard (of andere betaalmethode, indien van toepassing) waarmee de oorspronkelijke Pas werd geboekt.

4.4 Claims worden uitbetaald in de valuta waarin de oorspronkelijke Pas werd gekocht. De Claimsafdeling van Interrail.eu gebruikt de wisselkoersen van De Nederlandsche Bank om de waarde te bepalen van de vervangende treintickets op het moment van aankoop.

4.5 U wordt binnen 5 werkdagen na ontvangst door de Claimsafdeling van Interrail.eu geïnformeerd over de ontvangst van uw claim.

4.6 De Claimsafdeling van Interrail.eu zal de geldigheid van uw claim beoordelen. Beslissingen genomen door de Claimsafdeling van Interrail.eu zijn bindend en definitief.

4.7 Binnen 1 maand na bevestiging van ontvangst ontvangt u het resultaat van de beoordeling van de geldigheid van uw claim en de hoogte van de uitbetaling, indien van toepassing.

4.8 Geldige claims worden binnen 1 werkdagen uitbetaald nadat u bent geïnformeerd over de claimbeoordeling door Interrail.eu. Afhankelijk van de betaalmethode kan het een groot aantal werkdagen duren voordat het geld op uw rekening staat.

4.9 Als er claims worden ingediend onder dit programma die worden gedekt door een andere geldige en inbare verzekering of schadeloosstelling, zullen wij alleen het verschil uitbetalen tussen het bedrag dat wordt betaald onder de andere polis en het totale bedrag dat anders onder dit programma uitkeerbaar zou zijn.
 

5 Voorwaarden en toepasselijk recht

5.1 De Pashouder is verantwoordelijk voor de veiligheid van het het toezicht op de Interrail Pass.

5.2 Er mag geen rechtsvordering worden ingesteld voor een schadevergoeding onder dit programma binnen 60 dagen nadat er een claim is ingediend zoals hierin vereist, en een dergelijke rechtsvordering mag niet worden ingesteld later dan één jaar na de datum waarop een claim uiterlijk moet worden ingediend.

5.3 Elke voorwaarde van dit programma die strijdig is met de toepasselijke wetgeving wordt bij deze dusdanig aangepast dat deze in overeenstemming is met de minimale vereisten van dergelijke wetgeving.

5.4 Pashouder stemt ermee in zich aan te passen aan Nederlands recht.

5.5 Het staat Interrail.eu vrij dit programma naar eigen goeddunken op elk moment aan te passen of te beëindigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving. In geval van beëindiging worden alleen Passen die werden uitgegeven vóór de beëindigingsdatum gedekt voor bestellingen waarvoor Pasbescherming werd gekocht.

ModusLink (KLD) 
Namens EURAIL
Postbus 501, 7300 AM Apeldoorn, Nederland

Naar boven